طرح الحاق انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/01/20 دوره : دهم شماره ثبت : 258 شماره اجلاسیه : 98 ترتیب چاپ : 472 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی ، امور داخلی کشور و شوراها، قضایی و حقوقی ، مشترک فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، عمران، کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، کشاورزی، آب و منابع طبیعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/01/20 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری