طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/02/19 دوره : دهم شماره ثبت : 264 شماره اجلاسیه : 105 ترتیب چاپ : 490 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/02/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/03/28 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 264