طرح حذف ماده (41) قانون تأمین اجتماعی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/03/26 دوره : دهم شماره ثبت : 275 شماره اجلاسیه : 116 ترتیب چاپ : 540 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  بهداشت و درمان فرعی :  اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 5

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/03/23 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/08/10 مسکوت
یک شوری
3 ›  1396/11/21 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 275
4 ›  1397/05/20 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری
5 ›  1397/07/02 بایگانی
یک شوری