طرح "حذف تبصره (2) ماده (4) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/25 دوره : دهم شماره ثبت : 288 شماره اجلاسیه : 123 ترتیب چاپ : 573 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  بهداشت و درمان فرعی :  آموزش و تحقیقات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/06/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 288
3 ›  1396/08/01 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1396/08/29 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری