طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/27 دوره : دهم شماره ثبت : 292 شماره اجلاسیه : 124 ترتیب چاپ : 581 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، بهداشت و درمان

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/06/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 292