طرح الحاق یک ماده به قانون تقسیمات کشوری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/04/27 دوره : دهم شماره ثبت : 296 شماره اجلاسیه : 124 ترتیب چاپ : 585 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/04/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/07/12 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری
3 ›  1396/08/22 بایگانی
یک شوری