لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/08/22 دوره : دهم شماره ثبت : 335 شماره اجلاسیه : 150 ترتیب چاپ : 721 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  مشترک بررسی طرح نحوه اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء ۳ بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، انرژی فرعی :  ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصادی ، انرژی، صنایع و معادن ، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 18

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/08/22 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1396/10/21 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 335
3 ›  1397/05/17 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1397/12/13 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
5 ›  1398/04/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 335
6 ›  1398/04/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 335
7 ›  1398/07/14 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
8 ›  1398/07/28 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
9 ›  1398/08/06 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
10 ›  1398/09/12 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
11 ›  1398/09/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 335
12 ›  1398/10/03 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
13 ›  1398/10/19 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
14 ›  1398/11/19 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
15 ›  1398/12/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 335
16 ›  1398/12/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 335
17 ›  1399/01/26 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
18 ›  1399/02/04 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری