طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1396/09/28 دوره : دهم شماره ثبت : 351 شماره اجلاسیه : 160 ترتیب چاپ : 769 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، عمران، ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فرهنگی ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ، قضایی و حقوقی ، ویژه حمایت از تولید ملی، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1396/09/28 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی