طرح ساماندهی بازار خودرو

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/02/02 دوره : دهم شماره ثبت : 392 شماره اجلاسیه : 199 ترتیب چاپ : 888 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  صنایع و معادن فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، قضایی و حقوقی ، ویژه حمایت از تولید ملی، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 26

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/02/02 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1397/03/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 392
3 ›  1397/04/03 مسکوت
یک فوریتی
4 ›  1397/09/07 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
5 ›  1397/09/07 گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
6 ›  1397/09/20 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
7 ›  1397/09/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 392
8 ›  1398/02/29 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
9 ›  1398/02/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 392
10 ›  1398/03/22 گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
11 ›  1398/03/25 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
12 ›  1398/04/01 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
13 ›  1398/04/12 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک فوریتی
14 ›  1398/05/22 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک فوریتی
15 ›  1398/05/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 392
16 ›  1398/06/02 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
17 ›  1398/06/20 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک فوریتی
18 ›  1398/09/02 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک فوریتی
19 ›  1398/09/06 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
20 ›  1398/09/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 392
21 ›  1398/09/30 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
22 ›  1398/10/18 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
23 ›  1399/02/09 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک فوریتی
24 ›  1399/02/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 392
25 ›  1399/02/20 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
26 ›  1399/03/07 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک فوریتی