لایحه "اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/07/03 دوره : دهم شماره ثبت : 470 شماره اجلاسیه : 243 ترتیب چاپ : 1103 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، امور داخلی کشور و شوراها

دفتر

اصلی :  مطالعات فرهنگی * فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/07/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/09/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 470
3 ›  1397/11/02 استرداد طرح/ لایحه پیش از تصویب کلیات
یک شوری