لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/07/08 دوره : دهم شماره ثبت : 476 شماره اجلاسیه : 245 ترتیب چاپ : 1116 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، اقتصادی ، امور داخلی کشور و شوراها

دفتر

اصلی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت فرعی :  مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 21

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/07/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو فوریتی
2 ›  1397/09/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 476
3 ›  1398/01/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 476
4 ›  1398/08/22 گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
دو فوریتی
5 ›  1398/08/25 پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی
6 ›  1398/08/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 476
7 ›  1398/09/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 476
8 ›  1398/09/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 476
9 ›  1398/09/27 پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی
10 ›  1398/09/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 476
11 ›  1398/10/02 پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی
12 ›  1398/10/07 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی
13 ›  1398/10/08 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو فوریتی
14 ›  1398/10/29 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
دو فوریتی
15 ›  1398/11/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 476
16 ›  1398/11/07 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی
17 ›  1398/11/26 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو فوریتی
18 ›  1399/01/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 476
19 ›  1399/01/30 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
دو فوریتی
20 ›  1399/02/16 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی
21 ›  1399/03/07 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو فوریتی