طرح " الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/07/29 دوره : دهم شماره ثبت : 487 شماره اجلاسیه : 251 ترتیب چاپ : 1145 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/07/29 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 487