طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/08/02 دوره : دهم شماره ثبت : 490 شماره اجلاسیه : 253 ترتیب چاپ : 253 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  فرهنگی ، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 9

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/01/20 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
2 ›  1397/08/02 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
3 ›  1397/09/11 گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
4 ›  1397/09/28 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
5 ›  1397/10/10 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
6 ›  1397/11/03 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
7 ›  1398/01/27 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
8 ›  1398/02/08 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
9 ›  1398/02/28 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک فوریتی