مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1397/09/11    دوره : دهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 507    شماره اجلاسیه : 262    ترتیب چاپ : 129   
QR

1397/09/11 یک شوری

دوره : دهم 1397/09/11 دریافت نسخه چاپی دریافت نسخه دست نویس

1398/09/30 یک شوری

دوره : دهم 1398/09/30 دریافت نسخه چاپی

1398/11/05 یک شوری

دوره : دهم 1398/11/05 دریافت نسخه چاپی

1398/10/18 یک شوری

دوره : دهم 1398/10/18 دریافت نسخه چاپی

1398/11/26 یک شوری

دوره : دهم 1398/11/26 دریافت نسخه چاپی

1398/09/19 یک شوری

دوره : دهم 1398/09/19 دریافت نسخه چاپی

1398/10/23 یک شوری

دوره : دهم 1398/10/23 دریافت نسخه چاپی

1399/02/24 یک شوری

دوره : دهم 1399/02/24 دریافت نسخه چاپی

1397/11/13

دوره : دهم 1397/11/13 دریافت نسخه چاپی

1398/09/23

دوره : دهم 1398/09/23 دریافت نسخه چاپی

1398/10/28

دوره : دهم 1398/10/28 دریافت نسخه چاپی

1399/02/28

دوره : دهم 1399/02/28 دریافت نسخه چاپی

1399/02/28

دوره : دهم 1399/02/28

1399/02/28

دوره : دهم 1399/02/28

1399/02/31 یک شوری

دوره : دهم 1399/02/31 دریافت نسخه چاپی
نظر شما