طرح ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/10/02 دوره : دهم شماره ثبت : 520 شماره اجلاسیه : 267 ترتیب چاپ : 1240 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  بهداشت و درمان فرعی :  آموزش و تحقیقات، قضایی و حقوقی

دفتر

اصلی :  مطالعات اجتماعی فرعی :  مطالعات حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/10/02 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/03/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 520
3 ›  1398/05/26 استرداد طرح/ لایحه پیش از تصویب کلیات
یک شوری