تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 94

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/10/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1397/10/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
3 ›  1397/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
4 ›  1397/10/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
5 ›  1397/10/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
6 ›  1397/10/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
7 ›  1397/10/18 گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
8 ›  1397/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
9 ›  1397/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
10 ›  1397/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
11 ›  1397/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
12 ›  1397/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
13 ›  1397/10/19 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
14 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
15 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
16 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
17 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
18 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
19 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
20 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
21 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
22 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
23 ›  1397/10/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
24 ›  1397/10/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
25 ›  1397/10/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
26 ›  1397/10/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
27 ›  1397/10/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
28 ›  1397/10/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
29 ›  1397/10/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
30 ›  1397/10/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
31 ›  1397/10/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
32 ›  1397/10/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
33 ›  1397/10/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
34 ›  1397/10/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
35 ›  1397/10/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
36 ›  1397/10/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
37 ›  1397/10/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
38 ›  1397/10/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
39 ›  1397/10/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
40 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
41 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
42 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
43 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
44 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
45 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
46 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
47 ›  1397/10/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
48 ›  1397/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
49 ›  1397/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
50 ›  1397/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
51 ›  1397/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
52 ›  1397/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
53 ›  1397/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
54 ›  1397/10/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
55 ›  1397/10/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
56 ›  1397/11/01 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
57 ›  1397/11/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
58 ›  1397/11/03 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
59 ›  1397/11/03 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
60 ›  1397/11/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
61 ›  1397/11/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
62 ›  1397/11/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
63 ›  1397/11/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
64 ›  1397/11/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
65 ›  1397/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
66 ›  1397/11/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
67 ›  1397/11/14 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
68 ›  1397/11/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
69 ›  1397/11/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
70 ›  1397/11/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
71 ›  1397/11/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
72 ›  1397/11/23 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
73 ›  1397/12/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
74 ›  1397/12/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
75 ›  1397/12/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
76 ›  1397/12/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
77 ›  1397/12/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
78 ›  1397/12/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
79 ›  1397/12/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
80 ›  1397/12/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
81 ›  1397/12/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
82 ›  1397/12/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
83 ›  1397/12/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
84 ›  1397/12/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 525
85 ›  1397/12/13 مصوبه مجلس شورای اسلامی(اعمال نظر شورای نگهبان و ارسال به شورای نگهبان)
یک شوری
86 ›  1397/12/18 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
87 ›  1397/12/18 نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
یک شوری
88 ›  1397/12/18 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
89 ›  1397/12/19 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
90 ›  1397/12/21 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
91 ›  1397/12/21 نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
یک شوری
92 ›  1397/12/22 نظر شورای نگهبان (عدم وصول)
یک شوری
93 ›  1397/12/22 مصوبه مجلس شورای اسلامی (عدم اعمال نظرشورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام)
یک شوری
94 ›  1397/12/25 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
یک شوری