لایحه جامع انتخابات

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1397/12/12 دوره : دهم شماره ثبت : 550 شماره اجلاسیه : 298 ترتیب چاپ : 1320 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات فرهنگی *، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات سیاسی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1397/12/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری