مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1398/02/22    دوره : دهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 567    شماره اجلاسیه : 319    ترتیب چاپ : 1393   
QR

1398/02/22 یک شوری

دوره : دهم 1398/02/22 دریافت نسخه چاپی

1398/08/28 یک شوری

دوره : دهم 1398/08/28 دریافت نسخه چاپی

1398/11/05 یک شوری

دوره : دهم 1398/11/05 دریافت نسخه چاپی

1399/02/27 یک شوری

دوره : دهم 1399/02/27 دریافت نسخه چاپی

1398/09/09 یک شوری

دوره : دهم 1398/09/09 دریافت نسخه چاپی

1398/11/26 یک شوری

دوره : دهم 1398/11/26 دریافت نسخه چاپی

1398/10/09 یک شوری

دوره : دهم 1398/10/09 دریافت نسخه چاپی

1399/02/10 یک شوری

دوره : دهم 1399/02/10 دریافت نسخه چاپی

1398/08/20 یک شوری

دوره : دهم 1398/08/20 دریافت نسخه چاپی

1398/04/24

دوره : دهم 1398/04/24 دریافت نسخه چاپی

1398/08/25

دوره : دهم 1398/08/25 دریافت نسخه چاپی

1398/10/14

دوره : دهم 1398/10/14 دریافت نسخه چاپی

1399/02/14

دوره : دهم 1399/02/14 دریافت نسخه چاپی

1398/08/06 یک شوری

دوره : دهم 1398/08/06 دریافت نسخه چاپی

1399/03/13 یک شوری

دوره : دهم 1399/03/13 دریافت نسخه چاپی
نظر شما