اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/03/26 دوره : دهم شماره ثبت : 583 شماره اجلاسیه : 333 ترتیب چاپ : 1434 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، عمران

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/03/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری