لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/03/28 دوره : دهم شماره ثبت : 584 شماره اجلاسیه : 336 ترتیب چاپ : 1438 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  فرهنگی ، اقتصادی ، بهداشت و درمان ، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/03/28 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری