الحاق یک جزء به بند(الف) ماده(31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/25 دوره : دهم شماره ثبت : 600 شماره اجلاسیه : 344 ترتیب چاپ : 1468 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/05/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 600
3 ›  1398/08/11 گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
یک شوری
4 ›  1398/08/21 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری