لایحه شفافیت

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/31 دوره : دهم شماره ثبت : 619 شماره اجلاسیه : 347 ترتیب چاپ : 1496 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، قضایی و حقوقی ، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/31 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 619