اصلاح بند ) 4( ماده ) 68 ( قانون مدیریت خدمات کشوری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/07 دوره : دهم شماره ثبت : 624 شماره اجلاسیه : 351 ترتیب چاپ : 1508 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

اولادقباد- یوسف نژاد- آقاپورعلیشاهی- فاطمه سعیدی- زرآبادی- سیده فاطمه ذوالقدر- سیاوشی شاه عنایتی- الماسی- چنارانی- سیده فاطمه حسینی- رجبی- بنیادی- دهقانی فیروزآبادی- ربیعی فرادنبه- تاج الدین- ساعی- جعفرزاده ایمن آبادی-
حمداله کریمی- امیرحسنخانی- مازنی- پژمان فر- احمدی لاشکی- محمودزاده- نانواکناری- رنجبرزاده- لاهوتی- ابطحی- بیرانوندی- اصغر سلیمی- بادامچی- اختیاری کسنویه یزد - شیویاری- بابائی صالح- سلحشوری- فرهنگی- محمداسماعیل سعیدی- پورحسین شقلان- میرزاده- پارسایی- جلودارزاده- کولیوند- امینی فرد- فیضی زنگیر- علی محمد مرادی- حسنی جوریابی- سلام امینی- مقصودی- بنایی- محمودی- جمالی سوسفی- تربتی نژاد- کمالی پور- بدری- محجوب- اسدی کرم- علی ابراهیمی- نیکزادی پناه- حسینی شاهرودی- قاضی پور- نیازآذری- نظر افضلی- رضا کریمی- خضری- باستانی- حیدری- بیگلری- تجری- وحدتی هلان- کبیری-

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی ، بهداشت و درمان

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/06/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 624