اصلاح بند ) 4( ماده ) 68 ( قانون مدیریت خدمات کشوری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/07 دوره : دهم شماره ثبت : 624 شماره اجلاسیه : 351 ترتیب چاپ : 1508 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری