اصلاح برخی قوانین راجع به تأمین اجتماعی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/07 دوره : دهم شماره ثبت : 625 شماره اجلاسیه : 351 ترتیب چاپ : 1509 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

یوسف نژاد- حمداله کریمی- تربتی نژاد- اولادقباد- امیرحسنخانی- زرآبادی- شیویاری- صفری- قاضی پور- محمودزاده- مازنی- رنجبرزاده- محمدیان- شریعت نژاد- مقصودی- موسوی لارگانی- خضری- کبیری- جعفرزاده ایمن آبادی- محمودی شاه نشین- حسینی کیا- علی اکبر کریمی- بیگلری- امینی فرد- همایون هاشمی- علیرضا ابراهیمی- نانواکناری- لاهوتی- تجری- بابائی صالح- نیازآذری- کولیوند- نظر افضلی- ابوترابی- امینی- حسینی شاهرودی- میرزاده- کمالی پور- انارکی محمدی- وحدتی هلان- پاپی زاده پالنگان- ساعدی- سمیه محمودی- علی ابراهیمی- محمداسماعیل سعیدی- بدری- پارسایی- ابطحی- حیدری- فرهنگی- بنایی- فتحی - ادیانی- باستانی- نوریان- سروش- بهمنی- همتی- ربیعی فرادنبه- پوربافرانی- احمدی لاشکی- سیده فاطمه ذوالقدر- پورحسین شقلان- نورقلی پور

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، بهداشت و درمان ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری