اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/08 دوره : دهم شماره ثبت : 628 شماره اجلاسیه : 352 ترتیب چاپ : 1512 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

دلخوش اباتری- سلیمانی- جمالی سوسفی- عبدالهی- منصوری- دهقانی فیروزآبادی- گلمرادی- رضا کریمی- موسوی لارگانی- جاسمی- ربیعی فرادنبه- زارع- ساری- سیاوشی شاه عنایتی- کیان پور- سعادت- ابطحی- محمودی شاه نشین- احمدی لاشکی- رضازاده- حاتمیان- وحدتی هلان- اکبری (شیراز)- نقوی حسینی- شکری- هاشمی تختی نژاد- فتحی- هاشم زائی- محمداسماعیل سعیدی- بدری- میرزاده- انصاری- کولیوند- ترکی- تجری- بهمنی- خاتمی- سیدحسین افضلی- علیرضا سلیمی- خادمی- گیلانی- عابدی- ادیانی- رجبی- حسینی کیا- بیگلری- علی اکبر کریمی- ساعدی- لاهوتی- قوامی- فولادگر- مختار- داودی- نیکزادی پناه-
محمد حسینی- فیضی زنگیر- مسعودی- کرم پورحقیقی- بروجردی- خسته بند- آقاپورعلیشاهی- اسدی کرم- اصغر سلیمی- بیگدلی- همتی- کامران- لطفی- کاظم زاده- بنیادی- حمزه- امیری خامکانی- کمالی پور- گرمابی- شیخ- جعفرپور- خالقی- اکبری(بجنورد)- محمدی(قزوین)- پاپی زاده پالنگان- حمداله کریمی- خدادادی- بهرام نیا- محمدیان- کوچکی نژاد ارم ساداتی- کاظمی باباحیدری- مفتح- احمد مرادی- جلال میرزایی- سیدحمزه امینی- رستمیان- محمد کاظمی- نگهبان سلامی- سیداحسان قاضی زاده هاشمی- علی محمد مرادی- محمدابراهیم رضایی- علی جانی زمانی- فرهنگی- فریدون احمدی- عبدالکریم حسین زاده- نادری- دهمرده- سیدحمیدرضا کاظمی- آزادی خواه- باستانی- سالک کاشانی- یارمحمدی- علیرضا ابراهیمی- کیخا- فرشادان- شرفی- ایران نژاد- نیکفرلیالستانی- ابوترابی- کاظم نسب- پورابراهیمی داورانی- یوسفیان ملا- خادمی- محمدی(تهران)- صفری- عباسی- مصری- حسین زاده بحرینی- حسینی شاهرودی- فرمند- یوسف نژاد

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  آموزش و تحقیقات، امور داخلی کشور و شوراها، عمران، کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، انرژی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 9

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/06/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 628
3 ›  1398/06/11 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/06/13 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
5 ›  1398/07/11 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
6 ›  1398/07/20 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
7 ›  1398/07/20 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
8 ›  1398/07/28 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
9 ›  1398/08/01 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری