اصلاح بند «ت» ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/26 دوره : دهم شماره ثبت : 631 شماره اجلاسیه : 353 ترتیب چاپ : 1524 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  اجتماعی ، فرهنگی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/08/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 631
3 ›  1399/02/03 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1399/02/20 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری