الحاق یک بند به ماده (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/26 دوره : دهم شماره ثبت : 632 شماره اجلاسیه : 353 ترتیب چاپ : 1525 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

همتی- وکیلی- بنیادی- بیگدلی- ربیعی فرادنبه- سیاوشی شاه عنایتی- جلودارزاده- سیده فاطمه ذوالقدر- مافی- اولادقباد- پوربافرانی- رنجبرزاده- گیلانی- محمدیان- حسن پور بیگلری- محمدی(قزوین)- اسدی کرم- ترکی- محجوب- کولیوند- قره خانی- قوامی- صباغیان بافقی- قمی- بنایی- نجفی- آزادی خواه- جعفرزاده ایمن آبادی- بابایی صالح- حاجی بابایی- زاهدی- کوچکی نژاد ارم ساداتی- سلام امینی- محمداسماعیل سعیدی- بیرانوندی- پژمانفر- سیداحسن علوی- نیکزادی پناه- نعمتی- بیگلری- تجری- اولادقباد- کامران- محبی نیا- ساداتی نژاد- خجسته- نورقلی پور- شهریاری-
سیدمصطفی ذوالقدر- تابش- حیدری- سیدمحسن علوی- علیرضا بیگی- هزارجریبی- بادامچی- علی ابراهیمی- علی محمد مرادی- مسعود رضایی- نگهبان سلامی- محمدابراهیم رضایی- حمزه- سروش- علی جانی زمانی- شیویاری- فرهنگی- نیکزادی پناه- گرمابی- شریفی- یوسفی- جعفرپور- امینی فرد- عباسی- حسینعلی شهریاری- شاعری- حسینی شاهرودی- حاجی دلیگانی

کمیسیون

اصلی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/07/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 632