تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/26 دوره : دهم شماره ثبت : 633 شماره اجلاسیه : 353 ترتیب چاپ : 1526 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

کبیری- بهمنی- خالدی سردشتی- بختیارگلپایگانی- حسینی شاهرودی- پورابراهیمی داورانی- انارکی محمدی- محمدابراهیم رضایی- هزارجریبی- ابطحی- خانلری- عبدالرضا عزیزی- شیویاری- زارع- دلخوش اباتری- زاهدی- مقصودی- کرم پورحقیقی- قمی- محمدرضا نجفی-
سلام امینی- کعبی- علیرضا سلیمی- امیری خامکانی- حسینی کیا- هاشم زائی- نظر افضلی- نوری- محمدی (قزوین)- حسنی جوریابی- کاظمی باباحیدری- بختیاری- نانواکناری- حمداله کریمی- وقف چی

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  اجتماعی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، فرهنگی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری