الزام دولت به حمایت از مراکز علمی-تحقیقاتی ضداستکباری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/27 دوره : دهم شماره ثبت : 637 شماره اجلاسیه : 354 ترتیب چاپ : 1533 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

امیرآبادی فراهانی- عباسی- پاپی زاده پالنگان- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- قاضی پور- سالک کاشانی- جعفرپور- مصری- طباطبایی نژاد- موسوی لارگانی- ابوترابی- نوروزی- اعزازی ملکی- زارع- رضازاده- علیرضا سلیمی- عبادی- نوری- صباغیان بافقی

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری