استفساریه جزء (7) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/04 دوره : دهم شماره ثبت : 647 شماره اجلاسیه : 356 ترتیب چاپ : 1549 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

کبیری- پورحسین شقلان- یوسف نژاد- محمداسماعیل سعیدی- جعفرزاده ایمن آبادی- انارکی محمدی- مازنی- ملکشاهی راد- ساعدی- شیویاری- شریعت نژاد- فرهنگی- سمیه محمودی- اکبری(بجنورد)- نقوی حسینی- عابدی- سیده فاطمه حسینی- امیرحسنخانی- نورقلی پور- قاضی پور- نظر افضلی- بابایی صالح- بیگلری- علی اسماعیلی-
علی ابراهیمی- ساری- زرآبادی- رنجبرزاده- خضری- بدری-
محمد حسینی- خدری- جمالی سوسفی- میرزاده- رضیان- اکبریان- رجبی- موسوی لارگانی- مقصودی- اصغر سلیمی- کمالی پور- تربتی نژاد- مختار- محمدیان- حمداله کریمی

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/07/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 647
3 ›  1398/09/05 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری