بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/11 دوره : دهم شماره ثبت : 652 شماره اجلاسیه : 360 ترتیب چاپ : 1565 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

پوربافرانی - دهقانینقندر - محمداسماعیل سعیدی - ابوترابی - زرآبادی -
خاتمی - مجتبی ذوالنوری - حسینیکیا - سعیدیمبارکه - باباییصالح -
سلام امینی - جعفرزادهایمنآبادی - طباطبایینژاد - موسویلارگانی -
محمدابراهیم رضایی - حسینیشاهرودی - سالککاشانی - عابدی - شیویاری -محمودزاده - وقفچی - ملکشاهیراد - حسنیجوریابی - امیرحسنخانی -
امیریخامکانی - مازنی - کوچکینژاد ارمساداتی - ابطحی - مقصودی -
کریمیقدوسی - بنیادی - همایون هاشمی - محجوب - پورمختار - لاهوتی -
نوروزی - میرزاده - انارکیمحمدی - ربیعیفرادنبه - علیمحمد مرادی -
وحدتیهلان - پاپیزادهپالنگان - کبیری - یوسفنژاد - فرهنگی - محمودی -
اکبری(بجنورد) - نقویحسینی - بیگلری - محمدیان - محمد حسینی -
اختیاریکسنویهیزد - جمالیسوسفی - رضیان - اسدیکرم - اکبریان - بهمنی -مختار - نوبختحقیقی

کمیسیون

اصلی :  انرژی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/11 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/08/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 652
3 ›  1398/09/11 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری