ممنوعیت حیوان آزاری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/11 دوره : دهم شماره ثبت : 655 شماره اجلاسیه : 361 ترتیب چاپ : 1568 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

تابش- حضرتی- کشت زر- امیری خامکانی- شوشتری- بختیار گلپایگانی- محمد رضا نجفی- خدری- دهقانی فیروزآبادی- لاهوتی- قوامی- پاپی زاده پالنگان- کولیوند- علیرضا بیگی- بادامچی- طیار- مازنی- پارسایی- چنارانی- زرآبادی- فلاحت پیشه- برزگر کلشانی- علی قربانی- گرمابی- محمدی (قزوین)- تجری- کاظم نسب- قاضی پور- سروش- علی جانی زمانی- نعمتی- میرزایی نیکو- خسته بند- بیگدلی- سیده فاطمه ذوالقدر- جلودارزاده- عبدالکریم حسین زاده- تربتی نژاد- نوبخت- محبی نیا- عبدالرضا عزیزی- نوریان- خدابخشی- ربیعی فرادنبه- آقا پورعلیشاهی- الماسی- سعیدی مبارکه- سبحانی فر- اولادقباد- نورقلی پور- فیضی- احمدی لاشکی- حضرت پور طلا تپه- دلخوش اباتری- نانواکناری- شریعت نژاد- بنایی- همایون هاشمی- ابرامیان- کرم پورحقیقی- قمی- محمد کاظمی- سعادت- دهمرده- شاعری- بابایی صالح- خجسته- سید احسن علوی- فاطمه سعیدی- بهمنی- حسین زاده بحرینی- اسدی کرم- مسعودی- محمد حسین قربانی- نادری- رحیمی جهان آبادی- بهادری- اکبریان- مطهری- علیرضا رحیمی- سید محسن علوی- عثمانی- علی محمد مرادی- عابدی- حمزه- پوربافرانی- ساری- طاهر خانی- جمالی نوبندگانی- ایران نژاد- شیخ- فتحی- رضا کریمی- محمدی (تهران)- خاتمی- داودی- سیاوشی شاه عنایتی- پزشکیان

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی ، آموزش و تحقیقات، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/11 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری