انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/12 دوره : دهم شماره ثبت : 656 شماره اجلاسیه : 362 ترتیب چاپ : 1569 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

عبدالکریم حسینزاده - پارسایی - فتحی - میرزایینیکو - هاشمزائی -
بنیادی - محمد کاظمی - بیمقدار - ساری - حیدری - وکیلی -
فاطمه سعیدی - سلحشوری - سیاوشیشاهعنایتی - سیدهفاطمه حسینی -
محمدرضا نجفی - فیضی - ترکی - ساعدی - نوری - حضرتپورطلاتپه -
سیدفرید موسوی - زرآبادی - مازنی - کواکبیان - یوسفنژاد - انصاری -
علیرضا رحیمی - بیرانوندی - تاجالدین - محمد عزیزی - علیرضابیگی -
پورمختار - کرمپورحقیقی - محبینیا - نوبختحقیقی - همایون هاشمی -
فریدون احمدی - بهمنی - محمودزاده - حسنبیگی -
جعفرزادهایمنآبادی - محمود صادقی - علیمحمد مرادی -
انارکیمحمدی - مصری - رضا کریمی - جلال میرزایی - علی قربانی -
علیزاده - نجفی خوشرودی - مسعود رضایی - بیگدلی - لطفی - گرمابی -
شیخ - مفتح - میرزاده - علیاکبر کریمی - شوشتری - فلاحتپیشه -
موسویلارگانی - جعفرپور - بیگلری - جمالیسوسفی -
کاظمیباباحیدری - حسنیجوریابی - عابدی - اکبری(شیراز) - باستانی -
شریعتنژاد - جلیلیشیشوانی - قمی - دلخوشاباتری - پورحسینشقلان -
منصور مرادی - حسنوند - خدادادی - آشوری - سعادت - نورقلیپور -
وحدتیهلان - همتی - سیدهفاطمه ذوالقدر - شریفی - صفری - سروش -
اسماعیلی - حسینعلیشهریاری - بختیاری - مقدسی -
مسعود گودرزی - مطهری - رحیمیجهانآبادی - خدابخشی - خادمی -
پزشکیان - سبحانیفر - جمالینوبندگانی - طیار - سعیدیمبارکه - رجبی -
عبدالهی - یارمحمدی - محمدحسین قربانی - برزگرکلشانی -
سیداحسن علوی - محمدی(تهران) - خجسته - کوسهغراوی - دامادی -
کاظمزاده - تابش - بادامچی - منصوری - کشتزر - قوامی - حاتمیان -
عثمانی - نیکزادیپناه - خدری - یوسفنژاد - جلودارزاده - مافی -
حضرتی - محجوب

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اجتماعی ، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری