طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/03 دوره : دهم شماره ثبت : 658 شماره اجلاسیه : 364 ترتیب چاپ : 1585 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

آزادیخواه - مسعودی - عبادی - کریمیقدوسی - فریدون احمدی -
شیویاری - اصغر سلیمی - نظر افضلی - ترکی - اکبری(بجنورد) -
قاضیپور - نوری - نگهبانسلامی - علیرضا سلیمی - عبدالهی - شرفی -
حسینیکیا - فرهنگی - نوروزی - ابطحی - همتی - پورمختار - مصری -
کولیوند - گیلانی - محمدیان - کاظمزاده - ذوالنوری - صفری -
نانواکناری - علیاکبر کریمی - میرزاده - تربتینژاد - همایون هاشمی -
حسینیشاهرودی - مازنی - رنجبرزاده - فلاحتی - حیدری - مقصودی -
موسویلارگانی - کبیری - حسینیکیا - بنایی - لاهوتی - برزگرکلشانی -
سروش - پوربافرانی - باباییصالح - ابوترابی - ملکشاهیراد - کمالیپور -
وحدتیهلان - پاپیزادهپالنگان - ساعدی - نقویحسینی - انارکیمحمدی

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی ، بهداشت و درمان ، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/07/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/08/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 658