اصلاح قانون نظام صنفی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/03 دوره : دهم شماره ثبت : 659 شماره اجلاسیه : 364 ترتیب چاپ : 1586 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

حسن پوربیگلری- محمد حسینی- کوچکی نژادارم ساداتی- محمودی- رضا کریمی- عباسی- جمالی سوسفی- یوسف نژاد- میرزاده- حمزه- قاضی پور- طیار- رضیان- حسن بیگی- زاهدی- پورابراهیمی داورانی- اکبریان- پارسایی- یارمحمدی- پوربافرانی- برزگرکلشانی- رجبی- موسوی لارگانی- رضایی کوچی- زارع- هاشمی تختی نژاد- مفتح- محمداسماعیل سعیدی- محمدابراهیم رضایی- وکیلی- علی اکبر کریمی- انارکی محمدی- محمدی(قزوین)- مقصودی- جعفرزاده ایمن آبادی- بابایی صالح- اصغر سلیمی- کمالی پور- شیویاری- نظر افضلی- فرهنگی- سیدحسین افضلی- نیکزادی پناه- امیرحسنخانی- تربتی نژاد- نیک فرلیالستانی- مختار- حمداله کریمی- صفری- یوسفی- دلخوش اباتری- اسدی کرم- شریعت نژاد- دهقانی فیروزآبادی- سیدفرید موسوی- احمدی لاشکی- کبیری- لاهوتی- محمودزاده- ابطحی- آزادی خواه- سعیدی مبارکه- سروش- محبی نیا- شهریاری- کواکبیان- ساداتی نژاد- سیداحسان قاضی زاده هاشمی- حضرت پورطلاتپه- همتی- سیدحمزه امینی- رنجبرزاده- بیرانوندی- حیدری- رضازاده- نورقلی پور- علیرضا رحیمی- امیرآبادی فراهانی- الماسی- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/07/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/10/28 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 659