سازمان صنفی هنرمندان ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/14 دوره : دهم شماره ثبت : 662 شماره اجلاسیه : 662 ترتیب چاپ : 1610 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

مازنی- پارسایی- نیازآذری- رجبی- آزادی خواه- اکبریان- علی جانی زمانی- انارکی محمدی- یوسف نژاد- مقصودی- جعفرزاده ایمن آبادی- بابایی صالح- کمالی پور- محمدی(تهران)- نظرافضلی- فرهنگی- نیکزادی پناه- ربیعی فرادنبه- حیدری- نورقلی پور- امیرحسنخانی- خضری- تربتی نژاد- هاشمی تختی نژاد- زرآبادی- قاضی پور- حمداله کریمی- همتی- دلخوش اباتری- سیده فاطمه حسینی- شریعت نژاد- دهقانی فیروزآبادی-
عبدالکریم حسین زاده- قره خانی آلوستانی- علی ابراهیمی- کبیری- لاهوتی- محمودزاده- جمالی سوسفی- علی محمد مرادی- سعیدی مبارکه- دامادی- محجوب- تاج الدین- سروش- فتحی- نجفی خوشرودی- عابدی- فیضی زنگیر- جلودارزاده- رضیان- ساری- کواکبیان- حسینی کیا- محمداسماعیل سعیدی- سلحشوری- مقدسی- وکیلی- میرزاده- جلال میرزایی

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، قضایی و حقوقی ، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/07/14 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری