طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/12 دوره : دهم شماره ثبت : 665 شماره اجلاسیه : 377 ترتیب چاپ : 1633 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

فتحی- انارکی محمدی- زرآبادی- مافی- محمدرضا نجفی- نجفی خوشرودی- علی جانی زمانی- محبی نیا- هاشم زائی- رجبی- محمودی شاه نشین- کامران دستجردی- احمدی لاشکی- یوسف نژاد- جعفرزاده ایمن آبادی- بابایی صالح- فرهنگی- بیرانوندی- پورمختار- تابش- اولادقباد- مسعود رضایی- علی ابراهیمی- عابدی- بادامچی- کمالی پور- میرزایی نیکو- شیخ- آزادی خواه- مقصودی- صادقی- نورقلی پور- سروش- محمداسماعیل سعیدی- لطفی- فیضی زنگیر- اسدی کرم- مسعودی- رحیمی جهان آبادی- سبحانی فر- جلودارزاده- بنیادی- نوروزی- محمدی (تهران)- رضیان- دهقانی فیروزآبادی- بهمنی- حسینعلی شهریاری- فاطمه سعیدی- ساری- نوبخت حقیقی- امیرحسنخانی- علی محمد مرادی- محمدابراهیم رضایی- کواکبیان- علیزاده- محمودزاده- اکبری(شیراز)- مازنی- تربتی نژاد-
سیدفرید موسوی- حیدری- طیار- شیران خراسانی- آقاپورعلیشاهی- امینی فرد- سیاوشی شاه عنایتی- سلحشوری- سیدمحسن علوی- سیده فاطمه ذوالقدر- ساعی- تاج الدین- وکیلی- میرزاده- برزگرکلشانی- عارف- تجری- ابطحی- رضا کریمی-
علی اسماعیلی- هزارجریبی- سیده فاطمه حسینی

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 14

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/12 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
دو فوریتی
2 ›  1398/08/13 گزارش دو فوریتی (در کمیسیون رد شد)
دو فوریتی
3 ›  1398/08/14 پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی
4 ›  1398/08/18 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 665
5 ›  1398/09/27 گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
دو فوریتی
6 ›  1398/09/30 پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی
7 ›  1398/09/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 665
8 ›  1398/10/14 پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی
9 ›  1398/10/17 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی
10 ›  1398/10/25 نظر شورای نگهبان (استمهال)
دو فوریتی
11 ›  1398/11/09 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو فوریتی
12 ›  1399/02/22 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
دو فوریتی
13 ›  1399/02/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی
14 ›  1399/03/07 نظر شورای نگهبان (تایید)
دو فوریتی