لایحه پروتکل اصالحی بند (5-4-1-10) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/12 دوره : دهم شماره ثبت : 667 شماره اجلاسیه : 377 ترتیب چاپ : 1635 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/10/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 667
3 ›  1398/10/23 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/11/07 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری