طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه های گروهی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/13 دوره : دهم شماره ثبت : 673 شماره اجلاسیه : 379 ترتیب چاپ : 1641 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

صادقی- جعفرزاده ایمن آبادی- رضیان- دهقانی فیروز آبادی- سروش- نوبخت حقیقی- مطهری- شیخ- نورقلی پور- فیضی زنگیر- سیاوشی شاه عنایتی- زر آبادی- امیرحسنخانی- برزگرکلشانی- یوسف نژاد- فتحی- مقصودی- ابوترابی- ساری- محمودزاده- کواکبیان- انارکی محمدی- محمدی(تهران)- مازنی- بابایی صالح- نجفی خوشرودی- حیدری- بختیارگلپایگانی- کمالی پور- محمدابراهیم رضایی- علی ابراهیمی- میرزایی نیکو- بنیادی- پارسایی- سلحشوری- میرزایی- عارف- رضا کریمی- جلودارزاده- هزارجریبی- سیده فاطمه حسینی- علیرضا رحیمی

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  فرهنگی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری