طرح تشکیل و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/13 دوره : دهم شماره ثبت : 675 شماره اجلاسیه : 379 ترتیب چاپ : 1643 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

مازنی- میرزایی نیکو- بادامچی- یوسف نژاد- مسعودی- جعفرزاده ایمن آبادی- کواکبیان- فاطمه سعیدی- نعمتی- شیخ- بابایی صالح- خدری- سروش- مقصودی- علی جانی زمانی- فیضی زنگیر- حاتمیان- ساعدی- محمدی (تهران)- حمداله کریمی- تربتی نژاد- محمودزاده- بیرانوندی- آقاپورعلی شاهی- پوربافرانی- نیکزادی پناه- کبیری- امیرحسنخانی- هزارجریبی- خضری- قاضی پور

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  اجتماعی ، اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، فرهنگی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/11/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 675