طرح استفساریه بند «الف» ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/26 دوره : دهم شماره ثبت : 679 شماره اجلاسیه : 386 ترتیب چاپ : 1669 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

پورابراهیمی داورانی- اکبریان- علی اسماعیلی- فرهنگی- نقوی حسینی- امیر حسنخانی- شیویاری- شریعت نژاد- اسدی کرم- آزادی خواه- مقصودی- مقدسی- یوسف نژاد- محمداسماعیل سعیدی- جعفرزاده ایمن آبادی- نورقلی پور- بابایی صالح- کرم پورحقیقی- کمالی پور- گلمرادی- هاشمی تختی نژاد- موسوی لارگانی- حسینعلی شهریاری- میرزاده- احمدی لاشکی- حسینی کیا- حاتمیان- ساعدی- تربتی نژاد- جمالی نوبندگانی- جمالی سوسفی- ابطحی- پوربافرانی- رضا کریمی- نیکزادی پناه- کبیری- نانواکناری- علی جانی زمانی- امیری خامکانی-
سمیه محمودی- نوروزی- سروش- پورمختار- نیازآذری- هزارجریبی- حسینی شاهرودی- سیدفرید موسوی- انارکی محمدی- قاضی پور- عابدی- سیدحمیدرضا کاظمی- نظر افضلی- حسین زاده بحرینی- دلخوش اباتری- سیده فاطمه حسینی- کوچکی نژاد ارم ساداتی- حسن پور بیگلری- کاتب- محمدی (قزوین)- ابوترابی- بهادری- اختیاری کسنویه یزد- خانلری- اکبری(شیراز)- علی اکبر کریمی- سبحانی فر- باستانی- مسعودی- اکبری(بجنورد)- خدابخشی- کامران دستجردی- حسن بیگی- خالقی - طباطبایی نژاد- بختیار گلپایگانی- فولادگر- پورحسین شقلان

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1399/02/08 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری