لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/17 دوره : دهم شماره ثبت : 687 شماره اجلاسیه : 393 ترتیب چاپ : 1712 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  تلفیق فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، فرهنگی ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 56

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
2 ›  1398/09/17 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
3 ›  1398/09/25 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
4 ›  1398/09/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
5 ›  1398/10/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
6 ›  1398/10/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
7 ›  1398/10/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
8 ›  1398/10/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
9 ›  1398/10/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
10 ›  1398/10/02 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
11 ›  1398/10/03 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
12 ›  1398/10/03 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
13 ›  1398/10/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
14 ›  1398/10/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
15 ›  1398/10/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
16 ›  1398/10/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
17 ›  1398/10/04 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
18 ›  1398/10/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
19 ›  1398/10/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
20 ›  1398/10/07 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
21 ›  1398/10/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
22 ›  1398/10/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
23 ›  1398/10/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
24 ›  1398/10/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
25 ›  1398/10/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
26 ›  1398/10/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
27 ›  1398/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
28 ›  1398/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
29 ›  1398/10/09 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
30 ›  1398/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
31 ›  1398/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
32 ›  1398/10/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
33 ›  1398/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
34 ›  1398/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
35 ›  1398/10/11 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
36 ›  1398/10/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
37 ›  1398/10/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
38 ›  1398/10/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
39 ›  1398/10/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
40 ›  1398/10/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
41 ›  1398/10/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
42 ›  1398/10/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
43 ›  1398/10/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
44 ›  1398/10/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
45 ›  1398/10/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
46 ›  1398/10/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
47 ›  1398/10/22 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
48 ›  1398/10/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
49 ›  1398/10/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
50 ›  1398/10/24 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
51 ›  1398/10/28 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
52 ›  1398/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
53 ›  1398/10/29 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
54 ›  1398/10/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
55 ›  1398/10/30 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687
56 ›  1398/11/01 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 687