طرح ایجاد استان تهران جنوبی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/18 دوره : دهم شماره ثبت : 689 شماره اجلاسیه : 395 ترتیب چاپ : 1714 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

نوروزی- سالک کاشانی- جعفرزاده ایمن آبادی- بابایی صالح- نیک فرلیالستانی- امیرحسنخانی- محمودی شاه نشین- حمداله کریمی- نیکزادی پناه- شیویاری- لاهوتی- جمالی سوسفی- اکبریان- شریعت نژاد- سیدحمیدرضا کاظمی- عابدی- منصوری- خادمی- حسینی کیا-
احمد مرادی- اعزازی ملکی- محمودزاده- نیازآذری- احمدی لاشکی- مسعود رضایی- مفتح- فرهنگی- خدادادی- حضرت پورطلاتپه- عبادی- جعفرپور- محمدی(قزوین)- ابوترابی- منصور مرادی- کعبی- صباغیان بافقی- پاپی زاده پالنگان- علیرضا ابراهیمی- طیار-
رضا کریمی- میرزاده- بیرانوندی- برزگرکلشانی- داداشی- بختیاری و یک امضای ناخوانا

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/18 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری