طرح الزام دسترسی به خدمات اینترنت

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/26 دوره : دهم شماره ثبت : 698 شماره اجلاسیه : 400 ترتیب چاپ : 1732 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

زرآبادی- سیده فاطمه حسینی- سیاوشی شاه عنایتی- فاطمه سعیدی- اولادقباد- سیده فاطمه ذوالقدر- آقاپورعلیشاهی- چنارانی- مافی- ربیعی فرادنبه- تربتی نژاد- حضرتی- شوشتری- صباغیان بافقی- بیرانوندی- بادامچی- شرفی- بیگدلی- لطفی- علی جانی زمانی- سیدفرید موسوی- میرزایی نیکو- شیخ- محمدی (تهران)- ساری- مازنی- گرمابی- علیرضا رحیمی- مطهری-
علی ابراهیمی- بهادری- دلخوش اباتری

کمیسیون

اصلی :  صنایع و معادن فرعی :  فرهنگی ، آموزش و تحقیقات، امنیت ملی و سیاست خارجی، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری