الحاق دو تبصره به ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/11/08 دوره : دهم شماره ثبت : 711 شماره اجلاسیه : 415 ترتیب چاپ : 1812 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، عمران، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/11/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری