طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/05/25 دوره : یازدهم شماره ثبت : 145 ترتیب چاپ : 154 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ فرعی :  اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/05/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو شوری