مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح تأمین کالاهای اساسی
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح تأمین کالاهای اساسی
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/04/29    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 72    ترتیب چاپ : 73   
QR

1399/06/25 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/06/25 دریافت نسخه چاپی

1399/08/06 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/08/06 دریافت نسخه چاپی

1399/08/24 یک فوریتی

دوره : یازدهم 1399/08/24 دریافت نسخه چاپی

1399/04/29 دو فوریتی

دوره : یازدهم 1399/04/29 دریافت نسخه دست نویس

1399/08/26 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/08/26 دریافت نسخه چاپی

1399/07/07

دوره : یازدهم 1399/07/07 دریافت نسخه چاپی

1399/08/28 یک فوریتی

دوره : یازدهم 1399/08/28 دریافت نسخه چاپی
نظر شما