مسیر شما: طرح ها و لوایح طرح ساماندهی بازار خودرو
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
طرح ساماندهی بازار خودرو
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/05/01    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 24   
کمیسیون

اصلی : صنایع و معادن

QR

1400/04/02 دو شوری

دوره : یازدهم 1400/04/02 دریافت نسخه چاپی

1399/11/28 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/11/28 دریافت نسخه چاپی

1400/01/23

دوره : یازدهم 1400/01/23 دریافت نسخه چاپی

1400/01/29 یک شوری

دوره : یازدهم 1400/01/29 دریافت نسخه چاپی
نظر شما