طرح اصلاح ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/06/23 دوره : یازدهم شماره ثبت : 206 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

دفتر

اصلی :  مطالعات حقوقی فرعی :  مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت*

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1399/06/23 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری