مسیر شما: طرح ها و لوایح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار
دسترسی سریع به طرح و لایحه
دوره:
شماره ثبت:
سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار
جزییات
تاریخ اعلام وصول : 1399/04/18    دوره : یازدهم    ماده 141 : خیر    ماده 102 : خیر
شماره ثبت : 146    ترتیب چاپ : 157   
QR

1399/04/18 یک شوری

دوره : یازدهم 1399/04/18 دریافت نسخه چاپی
نظر شما